Indkaldelse til generalforsamling torsdag 25. april 2024 kl. 19.00

I henhold til foreningens vedtægter § 7, stk. 2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling med nedenstående program og dagsorden.
Sted: Tuse Næs Jagtforening, Staslundevej 49, 4300 Holbæk.

Pga. forplejning vil vi gerne vide, om du påtænker at deltage. Angiv din interesse nederst på siden..

Inden generalforsamlingens formelle start vil repræsentanter fra hhv. Tuse Næs Jagtforening og Fællesmark fortælle om deres projekter. LAG Midt-Nordvestsjælland har støttet begge disse aktører.

Program: 

1)    Valg af dirigent.

2)    Valg af referent.

3)    Valg af stemmetællere.

4)    Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5)    Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6)    Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7)    Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
a. ’Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den vedtager forslag til vedtægter, så disse efter ønske fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen bringes i overensstemmelse med Bilag 2 i den 7. februar 2023 offentliggjorte ’Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper i udpegede landdistrikter i perioden 2023-2027’. (Se forslaget – ændringer ift. standardvedtægter markeret med gult. De nuværende vedtægter kan ses her).
b. ’Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at den vedtager forslag til ændring af udviklingsstrategi, så denne åbner mulighed for nationale og transnationale samarbejdsprojekter samt paraplyprojekter’. (Se forslaget – ændringer i forhold til den nuværende udviklingsstrategi er markeret med gult. Den nuværende udviklingsstrategi i sin helhed kan ses her).

8)    Valg af forperson.

9)    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, og 1-2 suppleanter for 1 år.

10)    Valg af godkendt revisor.

11)  Eventuelt.

Bemærk vedr. punkt 7: Forslag skal jf. Vedtægternes § 8, stk. 5 være fremsat skriftligt og være modtaget af forpersonen for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ansøgningsfrister

16. august 2024 kl. 15.00
Se udvælgelseskriterier under
menupunktet ‘Kriterier’.

Udviklingsstrategi

Vores udviklingsstrategi er meget vigtig i udvælgelsen af projekter. Læs den her.

Bliv medlem

Er du over 15 år og bor/arbejder fast i én af de fire kommuner, kan du gratis blive medlem.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Ti, On og Fr.
9.00-16.00
Ferie 28.6-28.7

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Ma, Ti og To.
8.30-15.00
Ferie 3.7-1.8

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Om os Bestyrelsen