LAG Nordvestsjællands 2. ansøgningsrunde i 2024

Ansøgningsrunde åbnet tirsdag 2. april 2024 kl. 12.00
Ansøgningsfristen er fredag 16. august 2024 kl. 15.00

(Nedenstående kan downloades som PDF her)

Beløbsrammer

Der er for denne ansøgningsrunde fastsat disse rammer:

 • Der kan højst ydes 400.000 kr. i støtte til enkeltprojekter
 • Almennyttige projekter skal søge om mindst 100.000 kr. inkl. moms i støtte
 • Erhvervsprojekter skal søge om mindst 50.000 kr. ekskl. moms i støtte

LAG Nordvestsjælland uddeler årligt 4.111.8000 kr. i projektmidler, der som udgangspunkt fordeles over 2 ansøgningsrunder. Vi kan dog efter en konkret vurdering af antallet og kvaliteten af indkomne ansøgninger vælge at anvende flere eller færre midler pr. ansøgningsrunde.

I 2. ansøgningsrunde 2024 kan vi uddele op til 2.011.854,50 kr. Hertil kan komme evt. tilbageløbsmidler, hvis størrelse pt. er ukendt.

Vi tilstræber at støtte så mange projekter som muligt inden for vores økonomiske ramme. Det kan derfor forekomme, at indstillede projekter vil blive indstillet til et mindre beløb end det, de har ansøgt om. Dette sker ud fra en individuel vurdering af de enkelte indstillede projekter uanset deres placering i rangeringen, idet vi tager særligt hensyn til prioriteringskriteriet ’LAG-støtte gør forskel for gennemførelse? (kritisk kapital)’, hvilket indebærer, at vi foretager vurderinger af, at nogle projekter måske ikke kan realiseres, hvis beløbet reduceres, mens andre projekter vurderes at kunne realiseres, selvom beløbet reduceres.

Vi vurderer projekterne i en given ansøgningsrunde i forhold til hinanden for at kunne afgøre, hvilke projekter der har det højeste antal point og dermed bedst lever op til prioriteringskriterierne. Det betyder, at et projekt, der har fået afslag i én ansøgningsrunde, godt kan blive indstillet i en anden, da det afhænger af antal og kvalitet af de øvrige ansøgninger.

Denne rundes prioriteringskriterier

VI vurderer alle ansøgninger i forhold til 12 prioriteringskriterier. 9 kriterier er fastsat centralt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, de 3 sidste er fastsat lokalt af LAG Nordvestsjælland. På hvert kriterium kan et projekt opnå et vist antal point. I alt kan der opnås 100 point. Se side 2.

På 5 af kriterierne skal ansøgningen opnå en minimumsscore, for at den kan komme i betragtning til indstilling.

Kriterier og points (scorer et projekt under minimum, kan det ikke indstilles)

 • Relevans ift. udviklingsstrategiens indsatsmål?* 15 points (minimum 6 points)
 • Lokal forankring og med fokus på samarbejde?* 10 points (intet minimum)
 • Innovation og nyhedsværdi for området?* 10 points (minimum 2 points)
 • God projektbeskrivelse inkl. budget og tidsplan?* 10 points (intet minimum)
 • Fokus på bæredygtige outputs?** 10 points (intet minimum)
 • Ansøgerkapacitet og økonomiske ressourcer til projektgennemførelse?* 10 points (minimum 5 points)
 • LAG-støtte gør forskel for gennemførelse? (kritisk kapital)* 9 points (minimum 5 points)
 • Levedygtigt på længere sigt?* 8 points (intet minimum)
 • Godt forhold mellem effekter og ansøgt beløb?* 7 points (minimum 3 points)
 • Arbejdspladser ud over ejer(famili)en?** 5 points (intet minimum)
 • Almennyttigt udenfor de fire købstæder? ** 5 points (intet minimum)
 • Fuldt oplyst?* 1 points (intet minimum

*) Dette kriterium er fastsat af Plan- og Landdistriktsstyrelsen

**) Dette kriterium er fastsat af LAG Nordvestsjælland

Sådan behandler bestyrelsen ansøgningerne i en ansøgningsrunde

FØR INDSTILLINGSMØDET

A1. Indledende behandling: Hvor relevant er projektet i forhold til udviklingsstrategiens indsatsmål?

Inden bestyrelsesmødet vurderer det enkelte bestyrelsesmedlem, hvordan projektet scorer på det højest vægtede kriterium (relevans ift. udviklingsstrategiens indsatsmål) ud fra en pointskala fra 0 til 15.

Projektet skal score 6 eller højere for at komme videre i bedømmelsen. Ellers ’dumper’ det, og bestyrelsesmedlemmet behøver ikke at vurdere det yderligere. Dog skal vedkommende komme med en begrundelse for, hvorfor det scorer 0-5.

Denne indledende øvelse svarer lidt til at inddele projekterne i rød (0-5), gul (6-10) og grøn (11-15).

A2. Rangering af projekter, der har scoret 6-15 jf. punkt A1

Efter behandlingen i punkt A1 skal bestyrelsesmedlemmet inden bestyrelsesmødet forsøge at rangere (ikke score) de tilbageværende projekter ud fra en helhedsvurdering med brug af ovenstående kriterier.

PÅ BESTYRELSESMØDET

B1. Vurdering af habilitet

Indledningsvis foretages en vurdering af, om der er bestyrelsesmedlemmer, der er inhabile, dvs. om de har ’særlig økonomisk eller personlig interesse’ i projektet jævnfør Forvaltningslovens § 3. Inhabile medlemmer kan ikke deltage i behandlingen af ansøgningerne.

B2. Præliminær inddeling i grøn, gul og rød

Baseret på det enkelte bestyrelsesmedlems forberedelse stemmes der hurtigt i processen om grøn, gul og rød for at få en fornemmelse af, hvor flertallet ligger ud fra en vurdering af ansøgning og bilag i Appendix. Det noteres også, hvordan stemmerne fordeler sig.

B3. Drøftelse af projekterne

Nu drøfter bestyrelsen projekterne enkeltvis for at udnytte bestyrelsens brede sammensætning, idet enkeltmedlemmers viden bringes i spil til at kaste yderligere lys over ansøgninger, ansøgere og lokale udviklingsbehov.

B4. Endelig rangering af projekter

På baggrund af drøftelserne scores projekterne endeligt, hvorved rangeringen af projekterne fremkommer.

Er der ikke enighed mht. scoring, stemmer bestyrelsen med brug af principperne for hhv. ’simpelt absolut flertal’ samt ’bundet omvalg’ dér, hvor der ikke er simpelt absolut flertal i den første afstemning. Se side 5 vedrørende afstemningsregler. Det noteres også, hvordan stemmerne fordeler sig.

B5. Beslutning om brug af projektramme i ansøgningsrunden

Nu beslutter bestyrelsen, hvor mange penge den vil bruge i den pågældende ansøgningsrunde. Kan den ikke blive enig, stemmer den om det – igen ud fra principperne for hhv. ’simpelt absolut flertal’ samt ’bundet omvalg’, når der kun er simpelt relativt flertal i den første afstemning.

B6. Fordeling af støtte mellem projekterne

Bestyrelsen tildeler støttebeløb til de enkelte projekter ud fra rangeringen (’oppefra-og-ned’). Som nævnt indledningsvis skal støttebeløbet ikke nødvendigvis være det beløb, der er søgt om.

Kan den ikke blive enig uden afstemning, stemmer den om det.

Når pengene er opbrugt, tager bestyrelsen i forhold til ikke-indstillede projekter stilling til,

 • hvilke der evt. skal opfordres til at søge næste gang – evt. efter gennemført vejledningsforløb
 • hvad afslagsbegrundelsen skal være (i nogle tilfælde kan det blot være, at der ikke var penge nok).

Til sidst bliver bestyrelsen enig om begrundelsen til de projekter, der er indstillet til mindre end ansøgt.

Kriterier og procedure vedtaget på bestyrelsesmøde 18. marts 2024.
Kriterier og procedure publiceret på hjemmesiden 2. april 2024.

For forklaring af afstemningsregler: Se dette bilag, side 5

Stig Andersen

Sekretariatsleder
Tlf: 20 60 77 90

sa@lag-nvs.dk

Mandag, tirsdag og torsdag
8.30-15.00

Marina Petersen

Udviklingskonsulent
Tlf: 20 60 77 91

mp@lag-nvs.dk

Alle hverdage
9.00-14.00

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinatorer er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi. Du finder også mange svar i Vejledningen om tilskud til LAG-projekter (i boksen ‘Lovgrundlag & Vejledninger’) fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Marina Petersen

Udviklingskonsulent

Tlf: 20 60 77 91

Ti, On og Fr.
9.00-16.00
Ferie 28.6-28.7

Stig Andersen

Stig Andersen

Sekretariatsleder

Tlf: 20 60 77 90

Ma, Ti og To.
8.30-15.00
Ferie 3.7-1.8

LAG Nordvestsjælland

LAG Nordvestsjælland er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikterne i Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommune. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende eller arbejdende i en af de fire kommuner kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at melde dig ind her på hjemmesiden.

Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

Om os Bestyrelsen